Det praktiske

Den praktiske side

Vi har herunder forsøgt at samle alle de praktiske detaljer, som det godt at vide, når man bor i Hvidegårdsparken. Emnerne står alfabetisk herunder. Tryk "home" på din internet browser for at komme til toppen af siden igen.

Bibliotek, m.v.

Nærmeste bibliotek er Lyngby Stadsbibliotek på Lyngby Hovedgade 28, som er åbent 8-20 på hverdage (fredag kun til 18), lørdag-søndag 9-15 (se i øvrigt på www.lyngbybib.dk). Desuden findes en byhistorisk samling, Sophienholm og Lyngby Kulturhus. Biblioteket har en meget bred vifte af tilbud (bøger, tidsskrifter, musik, video, spil, internet, café og meget andet), og laver jævnligt arrangementer.


Foreninger

Der findes ca. 450 foreninger i kommunen. Du kan finde de enkelte foreninger, kontaktoplysninger og links til hjemmesider på kommunens hjemmeside under ”kultur og fritid”.


Fortove og stier

Fortovene er underlagt samme klausuler som vejene (se under ”Veje”) men er ikke med i abonnementsordning om vedligehold, som vi har tegnet hos kommunen. Hver år gennemgår vi fortovene og påpeger hvilke steder der er problematiske. På grund af platantræernes rødder er vores fortove ganske udsatte.


Bemærk at overkørsler er den enkelte husejers ansvar. Fra matriklen og ud til kørebanen er det husejerens ansvar at fortovet er i forsvarlig stand (ikke niveauspring over 2-3 cm), og at overkørslen er udført forskriftsmæssigt (kørebanefliser på fortovet og brosten over græsrabatten, lagt som anvist af kommunen).


Fyrværkeri

Der må kun affyres flyvende fyrværkeri i perioden omkring Nytår, og kun indtil 2. januar. Desuden siger den lokale politivedtægt at der i vores kommune kun må affyres flyvende fyrværkeri i en afstand af mindst 200 meter fra stråtækte huse og 400 meter i vindretningen. Da Hvidegården er stråtækt, betyder det, at man i Hvidegårdsparken ikke må sende fyrværkeri op på sidevejene med ulige numre, på midten af stamvejen og ud for nr. 42 og 66. Hvis vindretningen er i vest (den hyppigste vindretning), skal der tages yderligere hensyn, hvilket betyder at man skal ned på veststien med al flyvende fyrværkeri.


Genbrugscontainer

Hver husstand er forsynet med en genbrugscontainer med 4 rum til henholdsvis papir (ikke pap og karton), metal, glas og plastik. Containerne tømmes hver anden torsdag (ulige ugenumre). Hvis containeren er henstillet et sted, hvortil der ikke er adgang via en 1,0 meter bred flisegang, skal man selv stille containeren ud til gaden.


Man kan tilmelde sig en ordning, hvor man får besked om snarlig tømning via SMS eller email på dette link.


Hvis den private container er helt fyldt, kan man anvende genbrugspladsen (se herunder).


Genbrugsplads (se også Renovation)

Vores genbrugsplads findes på Firskovvej 9. På genbrugsstationen kan private aflevere næsten alle typer affald - undtagen dagrenovation, eksplosiver og smittefarligt affald. Åben alle dage 8-17, undtagen den 24/12, 25/12, 31/12 og 1/1 (lukket hele dagen). Sidste indkørsel er 16:45.


Borgere og virksomheder må kun bruge klare sække fordi affaldet bliver sorteret bedre, når det kan ses.


På Genbrugsstationen står pladspersonalet klar med en hjælpende hånd. Hvor man før har smidt sorte sække i containeren til småt brændbart eller i mineraluldscontaineren, skal sækkene nu fremover være klare. Stort brændbart (træ, møbler og reoler), aviser, flasker, metal, haveaffald, elektronik m.m. afleveres uemballeret som tidligere.


Generalforsamling

En gang om året i marts måned afholder grundejerforeningen sin ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne. Generalforsamlingen afholdes normalt på Hotel Fortunen, og efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anretning. Mødet er både praktisk og socialt, og man opfordres derfor til at deltage.


Haveaffald

Man kan få afhentet haveaffald af kommunen hver anden onsdag (ulige uger). Servicen er gratis. Haveaffald kan anbringes i papirsække (fås i byggemarkeder) eller være grenbundter samlet med snor (maks. længde 1,0 meter). En grøn havecontainer kan også benyttes. Derudover kan grønt affald afleveres på genbrugspladsen på Firskovvej 9.


Hjemmeside

Grundejerforeningen har en hjemmeside på www.hvidegaardsparken.dk, hvor man kan læse om foreningen, om området, om gældende regler og se fotos fra mange arrangementer. Desuden findes der en privat Facebook-side, hvor beboere kan udveksle erfaringer, stille spørgsmål og andet (søg efter "Hvidegårdsparken Beboersnak"). Endelig finder man på hjemmesiden links til andre relevante hjemmesider hos kommunen, institutioner, andre foreninger, og meget, meget mere.


Man kan også skrive meddelelser til bestyrelsen på hjemmesiden, eller kontakte den på adressen bestyrelse@hvidegaardsparken.dk. Det vil være en stor hjælp for kommunikationen hvis alle med en e-mail adresse, oplyser denne til bestyrelsen.


Husdyr

En del af vores medlemmer holder hund og/eller kat. Det giver sjældent anledning til problemer. De fleste af vores hundeejere medbringer poser til hundens efterladenskaber, når hunden luftes, hvilket medvirker væsentligt til at holde kvarteret pænt. Desuden sikrer medlemmerne at deres husdyr ikke generer naboerne. Grundejerforeningen værdsætter i høj grad begge dele.


Idrætsanlæg

Kommune har fire sportshaller og et stadion. Lyngby Hallen og stadion ligger Lundtoftevej 53, mens Engelsborgshallen ligger Engelsborgvej 93, Lundtoftehallen ligger Ravnholmvej 11 og Virumhallerne ligger Geels Plads 40. Læs mere om mulighederne i hallerne under ”kultur og fritid” på kommunens hjemmeside.


Kirker

Vi er beliggende i Kongens Lyngby Sogn. Kirken ligger i Lyngby Hovedgade med adressen Lyngby Kirkestræde 3. Kirkens kontor ligger i Lyngby Kirkestræde 10A, tlf. 4588 5516. Der findes desuden en katolsk kirke, en baptistkirke og en apostolsk kirke i kommunen. For andre trosretninger henvises til www.km.dk.


Kollektiv trafik

Vi er godt forsynet med kollektiv trafik, med en række buslinjer på Klampenborgvej og langs Helsingør motorvejen. Desuden er der nem adgang til S-tog i Lyngby og regionaltog i Klampenborg. På www.rejseplanen.dk kan man hurtigt finde den bedste rejseform.


Kørsel på området

Beboerne skal være opmærksomme på, at oversigten på vores veje er begrænset på grund af de store vejtræer. Der opfordres derfor til at køre med beskeden hastighed. På vores veje gælder almindelig højrevigepligt, hvilket betyder at kørende på stamvejen skal holde tilbage for kørende fra sidevejene mod højre. I øvrigt opfordres til størst mulig agtpågivenhed ved kørsel på vores område.


Nyhedsbrev

Grundejerforeningen udsender et elektronisk nyhedsbrev med nyt fra vores område. Man kan tilmelde sig på hjemmesiden eller ved at sende en mail til bestyrelsen. Husk at oplyse husnummer og e-mail. Er der flere i en husstand som ønsker brevet, kan flere e-mail adresser tilmeldes.


Parcelhusejernes Landsforening

Vores grundejerforening er medlem af Parcelhusejernes Landsforening, som er en interesseorganisation for parcelhusejere. Som beboer i Hvidegårdsparken modtager man dens medlemsblad ”Mit Hus” fire gange årligt. Heri findes artikler som vedrører os som husejere.


Parkering

Parkering kan ske på alle sideveje og på de to store parkeringspladser ved stamvejen. Ved parkering på sidevejene bør man undgå parkering på græsarealerne.


Platantræer

Grundejerforeningen foranlediger at platantræerne beskæres hvert 3-4. år. Træerne tilhører kommunen og beboerne har ikke selv lov til at foretage beskæring selv om man føler sig generet af træernes skyggevirkning.


Grundejerforeningen foranlediger tillige en årlig opsamling af de store mængder blade, som fældes om efteråret fra disse træer. Dette sker når de sidste blade er faldet, normalt omkring slut november. Tidspunktet annonceres på vores hjemmeside.


Politi

Politi kan kaldes på 114, ved overhængende fare på 112. Vi var før heldige med en meget beskeden kriminalitet i vores område, herunder få indbrud, men vi var også del i stigningen tilbage i 2017. Mange beboere deltager i ”nabohjælp”, som er et initiativ hvor man kigger efter hinandens huse, oplyser de omkringboende om bortrejse, kontaktoplysninger, osv. og sikrer at ingen huse ser forladte ud. Dette har givet positive resultater. Se på www.nabohjælp.dk.


Post

Vores posthus er "Posthus Meny", beliggende hos supermarkedet Meny, Lyngby Hovedgade 80, og er åbent på hverdage 10-17. Nærmeste postkasse findes ved Netto på Lyngbygårdsvej. To gange ugentligt orienteres vi om lokale nyheder i avisen "Det Grønne Område" eller på www.dgo.dk.


Rabat

Vi får rabat hos Sadolin i Glostrup, med 25% på Nordsjo / Sadolins maler varer, Pinotex / Nordsjø træbeskyttelse, Facademaling, Vægbeklædning, Tapet, Junckers lak & olie, Spekter,

Hempels Yacht samt Mirka slibeprodukter, samt 15% på Faber og Velux solafskærmning, Ege tæpper, Tarkett linoleum og vinylgulve. Desuden kan der bestilles andet med rabat. Se nærmere her. Desuden har foreningen opnået rabat på en pakke med overvågningskameraer og optager hos www.cinema-shop.dk.


Renovation (se også Genbrugsplads)

  • Husholdningsaffald

Anbringes i 2-kammerbeholder med madaffald og restaffald. Disse tømmes hver anden uge på tirsdage (lige uger). Hvis containeren er henstillet et sted, hvortil der ikke er adgang via en 1,0 meter bred flisegang uden stor stigning, skal man selv stille containeren ud til gaden.


  • Genbrugsaffald

Hver husstand er tildelt en 4-rumscontainer til plast, glas, papir og metal. Erfaringer viser at rummet til plastaffald er for lille, man kan derfor anbringe overskydende plastaffald i en klar pose eller sæk ved siden af containeren, frem for at presse det for hårdt sammen. Den vil så blive hentet samtidig med tømning, hver anden torsdag i ulige uger. Hvis containeren er henstillet et sted, hvortil der ikke er adgang via en 1,0 meter bred flisegang uden stor stigning, skal man selv stille containeren ud til gaden.


  • Storskrald afhentes af kommunen om mandagen hver fjerde uge. Storskraldet placeres ved vejen og mærkes tydeligt. Pap skal være bundtet.


  • Haveaffald afhentes fra marts til november. Se punktet Haveaffald herover.


Uønskede dyr

Rotter: Teknisk Forvaltning varetager rottebekæmpelsen i kommunen. Bekæmpelsesindsatsen er gratis, men udgifter til reparationer efter skader forårsaget af rotter på privat ejendom må grundejeren selv afholde.


Hvepse: Henvendelser om fjernelse af hvepseboer kan rettes til et privat skadedyrsbekæmpelses-firma og udgifterne hertil må afholdes af grundejeren.


Bier.  Kontakt evt. foreningen Nordsjællandske Bivenner, tlf. 51 39 57 09 eller 29 72 09 48.


Ræve: Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke lovmæssigt pligt til at bekæmpe ræve, men har valgt at lade Lyngby-Gladsaxe jagtforening hjælpe til i det omfang, det er muligt for dem. Har man et meget akut problem med ræve, der volder skade, må man kontakte en privat bekæmper. Det er ikke tilladt at fodre eller hjælpe ræve i området.


Herreløse katte: Ved problemer med herreløse katte kan henvendelse ske til Kattens Værn.


Øvrige skadedyr: Henvendelser om øvrige skadedyr som for eksempel mosegrise, muldvarpe og vilde duer kan rettes til Statens Skadedyrslaboratorium på telefon 45 87 80 55.


Snerydning

Snerydning og grusning på fortove og på kørebanen ud til vejmidte er den enkelte husejers ansvar. Der skal sneryddes og gruses hvis føret er til gene eller fare for gående eller kørende. Myndighederne forventer at snerydningen sikres mellem kl. 7 og 22.


Grundejerforeningen har imidlertid tegnet et abonnement med en privat entreprenør om saltning og snerydning af kørebanerne og fortove, og indtil nu har vi været ganske tilfredse med den service, som vi har fået. Snerydningen omfatter kun kørebanerne og fortove på stamvejen og sidevejene, og beboerne er fortsat pligtige til at snerydde overkørsler, stier, m.v.


Stierne mod øst, vest, sydøst og syd (enden af stamvejen) sneryddes og gruses kun lejlighedsvis, hvorfor færdsel på stierne i glat føre bør ske med stor forsigtighed og sker på ejet ansvar.


Sociale arrangementer

Grundejerforeningen mener at det er godt med sociale arrangementer og har derfor bakket op om de festligheder, som et selvbestaltet festudvalg har arrangeret. På hjemmesiden kan du læse om festudvalgets arrangementer og se fotos fra disse.


Gennem årene har følgende været arrangeret:

Loppemarked - afholdes normalt i starten af maj. Vi håber at de foregående års succeser fortsat bliver gentaget med frivilliges indsats.

Sommerfest - er blevet holdt i mange år, og er gået fra det simple (en dato og ikke meget andet) til arrangementer med telte, borde, ting til børnene, osv. Det vil vise sig om der bliver fortsat i andet regi.

Andre fester har inkluderet fastelavn og lysfest omkring Allehelgensaften.

Medlemmer af det private festudvalg kan findes på hjemmesiden.


Storskraldsordning

I Lyngby-Taarbæk Kommune er det muligt at komme af med storskrald på flere måder. Foruden muligheden for at aflevere det på genbrugsstationen, kan du forsøge at afsætte det via den virtuelle genbrugsstation "Storskrald.dk" eller lade det afhente i den traditionelle storskraldsordning.


Storskrald.dk: Enhver som har besøgt kommunens genbrugsplads en lørdag formiddag, har sikkert konstateret, hvilke enorme mængder af brugbare materialer og effekter, som ryger i containerne.


Lyngby-Taarbæk Kommune har tilmeldt sig den internetbaserede storskraldsordning storskrald.dk, som gør det muligt, at give storskraldet nyt liv. På storskrald.dk kan man lægge sine kasserede effekter i virtuelle containere på den virtuelle nærgenbrugsplads, hvor andre så kan se/læse om dem og henvende sig til ejermanden for nærmere oplysninger og afhentningsmuligheder.


Borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune kan gratis få adresseoplysninger om det storskrald, der er lagt på siden, mens alle har gratis adgang til at se og lægge storskrald ud.


Målet er at omfordele mest muligt af det kasserede ved ”kilden”, så mængden af affald reduceres, levetiden på allerede producerede varer forlænges, der spares ressourcer til transport og anden håndtering af storskrald og miljøet spares for en stor mængde affald


Afhentning af Storskrald: I Lyngby-Taarbæk Kommune er der også mulighed for at få afhentet storskrald direkte ved husstanden hver 4. uge. Storskrald til genbrug afhentes af en specialindrettet bil, og brændbart affald afhentes af en anden bil. man kan få besked på SMS eller email om snarlig afhentning ved at tilmelde sig på dette link.


Storskrald afhenter alt hvad genbrugsstationen modtager, herunder glas og flasker i poser og papir, hvis det er bundtet. Der modtages ikke medicinrester, husholdningsaffald og grønt affald.


Svømmehal

Der findes en svømmehal i Lyngby i forbindelse med idrætsanlægget på Lundtoftevej 53. Desuden findes svømmehaller i Virum (Virum Svømmehal), Gentofte (Kildeskovshallen) og Søborg (Værebro Svømmehal). Vandet er varmest i de to sidstnævnte.


Lyngby Svømmeklub og andre idrætsorganisationer har desuden adgang til at benytte Trongårdsskolens lille svømmehal (som også bruges til skolens svømmeundervisning).


Tennisklub

Hvidegårdsparken Tennisklub blev grundlagt i 1983, 20 år efter etableringen af Hvidegårdsparken. En gruppe driftige beboere fik lov til at anlægge en bane på jord, som blev lejet af kommunen. Tennisklubben er ikke en del af Hvidegårdsparkens Grundejerforening, og har ingen økonomiske bånd hertil.


Der findes i dag et antal A-anparter og få B-anparter som gradvis omdannes til A-anparter. I dag dækker indskuddet den investering som er foretaget, mens det årlige kontingent bruges til vedligeholdelse af banen.


For at blive medlem af tennisklubben kræves at man investerer i en anpart, og ofte sælges anparter sammen med huset. Kontakt tennisklubbens formand (se hvem og hvordan på hjemmesiden), hvis du er interesseret i at købe en anpart. Af og til er der en ledig anpart.


Der afholdes en række faste sammenkomster, organiseret af bestyrelsen for tennisklubben:


  • Generalforsamling og picnic - afholdes i midten af juni måned.


  • Turneringer - Tennisklubben arrangerer turneringer i det omfang der er mulighed for det og tilslutning til det.


hjemmesiden er der adgang til tennisklubbens vedtægter, medlemsliste og referatet fra seneste generalforsamling.


Vand og kloak

Det er kommunen som står for vandforsyningen og for kloakkerne. Vandforsyningen kommer hovedsagelig fra vandtårnene på Hjortekærsvej, og vandet er af meget god kvalitet. Vandets hårdhed er på 18-21°dH, hvilket må betegnes som middelhårdt til hårdt. Hele vandforsyningsnettet blev udskiftet i 2009.


Kloakkerne på Hvidegårdsparken blev renoveret i 1998 og er i nogenlunde stand, men på grund af de store platantræer, opstår der til tider skader på kloakkerne. I tilfælde af problemer, f.eks. kloakforstoppelse eller oversvømmelse, kontaktes Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, tlf. 72 28 33 60. Udenfor kontortid viderestilles til Falck, der vil bistå i nødsituationer. Bestyrelsen vil gerne informeres i tilfælde af tilstopninger, som kan berøre andre huse og ved oversvømmelser på grund af regnvand.


Veje

Vores veje er alle blevet defineret af kommunen som ”private fællesveje”. I praksis betyder det at vores veje er fuldstændig som offentlige veje, men at vi blot selv skal betale for vedligeholdelsen, renholdelse, vejbelysning, m.m. Det er kommunen som ejer vejen, jorden den ligger på, og som bestemmer alt omkring vejen. Vi betaler en årlig ydelse gennem et abonnement, som sikrer at vores pligter bliver udført af kommunen. Beløbet fremgår af grundejerforeningens regnskab.