VEDTÆGTER for "Hvidegårdsparkens Tennisklub"

§ 1.

Foreningens navn er "Hvidegårdsparkens Tennisklub".

§ 2.

Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. Foreningens adresse er formandens adresse.

§ 3.

Foreningens formål er at drive Hvidegårdsparkens Tennisklubs bane(r).

§ 4.

Foreningens indskudskapital udgør kr. 290.500,00.

Af indskudskapitalen er kr.250.000,00 A-indskud fordelt i mutipla á kr. 10.000,00 og kr. 40.500,00 B-indskud fordelt i multipla á kr. 4.500,00.

Indskudskapitalen kan udvides ved nye investeringer.

§ 5.

Intet medlem skal være forpligtet til at lade sit indskud indløse.

A-medlemmerne har ret til at få tildelt spilletider på hverdage i tiden (starttiden) fra kl. 16.00 - 19.00, lørdage og søndage fra kl. 9.00 - 19.00 og på helligdage indtil kl. 16.00.

A- og B-medlemmerne har ret til at få tildelt spilletid udenfor den tidsramme, hvor A-medlemmerne har særlige rettigheder.

Medlemsindskudene kan kun overdrages gennem foreningens bestyrelse og med bestyrelsens godkendelse, og kan kun erhverves af medlemmer i Hvidegårdsparkens Grundejerforening og Trongårdsparkens Grundejerforening.

§ 6.

Såfremt et medlem afhænder sin ejendom i Hvidegårdsparken eller Trongårdsparken, er han berettiget til at overdrage sit medlemsindskud og dermed medlemskab af tennisklubben til erhververen af ejendommen. Såfremt denne ikke ønsker at overtage medlemsindskudet, skal dette gennem foreningens bestyrelse tilbydes til pari kurs, til fortrinsvis medlemmer af Hvidegårdsparkens Grundejerforening og subsidiært medlemmer af Trongårdsparkens Grundejerforening. Foreningens bestyrelse fører en liste over medlemmer fra disse to grundejerforeninger, som ønsker at blive medlem at tennisklubben, og indskudsbeløbet skal tilbydes disse medlemmer i anciennitetsorden. Såfremt ingen af de på listen anførte medlemmer ønsker at erhverve indskudsbeløbet til pari kurs, kan dette frit afhændes til et medlem af Hvidegårdsparkens Grundejerforening eller Trongårdsparkens Grundejerforening.

Generalforsamlinger afholdes i foreningens hjemstedskommune, den ordinære generalforsamling hvert år senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Fastsættelse af det årlige kontingent.
8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

Det årlige kontingent skal være indbetalt senest 3 måneder efter Årsmødet.

§ 7.

På generalforsamlingen giver hver B-indskud på kr.4.500,00 og hver A-indskud på kr. 10.000,00 en stemme.
Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller foreningens opløsning kræves dog, at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af indskudene, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt en nu generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede indskudskapitals størrelse.

Fuldmagt til den første generalforsamling er også gyldig til den anden, med mindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.
Bestyrelsen eller 10 medlemmer kan kræve, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

§ 8.

Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 - 5 medlemmer, hvor Hvidegårdsparkens Grundejerforenings bestyrelsesformand er født medlem af substitutionsret.

Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen, men kan genvælges. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer og træffer selv beslutning om sin forretningsorden.

§ 9.

Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer sædvanlig stillingsfuldmagt i forbindelse med udførelsen af foreningens forretninger, herunder fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

§ 10.

Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt revisor, der kan genvælges.

§ 11.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra d. 1-7-1983 til d. 31-12-1983.

§ 12.

Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

_______________________________

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling. Mandag d. 13-6-1983 og mandag d. 15-8-1983. §4 er blevet rettet ved ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 27-10-1987. §6 er blevet rettet ved ekstraordinær generalforsamling d. 20-06-1997. §2 og §6 er blevet rettet ved ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 11-07-2017.

NB: Alle medlemmer hæfter for lejekontraktens indhold.

(underskrevet af dirigenten)

Du finder klubbens medlemmer her.

Tilbage

Siden er opdateret 04-12-2017