DEKLARATION

Nedenstående deklaration gælder kun følgende ejendomme : Hvidegårdsparken nr. 38, 40, 57 og 59. 

D E K L A R A T I ON

------------------------------ 

Underskrevne ejer af ejendommene matr. nr. 14 gu, 14 gt, 17 bd, 17 bf, 17 be og 17 bg Kongens Lyngby by og sogn pålægger herved ejendommene følgende servitutter vedrørende bebyggelse, benyttelse m.v. : 

a)     De på udstykningsplanen viste parceller må ikke senere udstykkes i mindre, selvstændige parceller. 

b)     Kommunalbestyrelsen forbeholder sig ret til ved enhver bebyggelse af parcellerne, herunder ved eventuelle senere ændringer ved bebyggelsen, forinden byggearbejdets påbegyndelse at godkende bygningernes – herunder tagenes – udformning, udseende og materiale, bygningernes placering samt indretning, og ingen bebyggelse må påbegyndes, før kommunalbestyrelsens godkendelse af projektet foreligger. 

c)     Der må på hver parcel kun opføres én til helårsbeboelse indrettet bygning indeholdende én lejlighed. Bygningen må ikke have mere end to beboelseslag foruden kælder, skal placeres mindst 5 meter fra vejgrænsen og 3,0 meter fra naboskel. Ved bygning med kælder må kælderloftet højst være beliggende 1 meter over terræn. Foruden beboelsesbygningen må der kun opføres de til denne hørende nødvendige udhuse, såsom garage og brændselsskur med en største højde på 2,5 meter. Sådanne udhuse må dog placeres i naboskel, når bygningsreglementet i øvrigt iagttages. Udhuse o.l. må tidligst opføres i forbindelse med opførelse af beboelsesbygningen. Lysthuse og sommerhuse må ingensinde opføres på parcellerne. 

d)     På hver ejendom skal der udføres en holdeplads for én vogn. Hvis garage opføres, skal nævnte holdeplads ligge mellem garagen og vejarealet. 

e)     Porte og låger, son anbringes ud mod vej, må kun være til at åbne ind mod ejendommene, og overkørsler over de til vejen hørende fortove og rabatter skal af ejerne forsynes med reglementsmæssig belægning. Den fremtidige vedligeholdelse af overkørsler påhviler parcelejerne. 

Der må ikke etableres overkørsel eller anden adgang til den nord-sydgående hovedfærdselsvej, men adgangen til ejendommene skal ske fra de øst-vestgående parallelveje til Klampenborgvej. 

f)      Ejendommene skal stedse holdes forsvarligt hegnet. Straks efter overtagelsen skal ejendommene forsynes med hegn, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen, såvel med hensyn til højde som materiale og udseende. Hegn mod vej må højst være 1,30 meter højt målt fra fortovet. Mod sider- og bagskel må højden højst være 1,80 meter målt i skel fra terrænet på den lavest beliggende grund. 

For så vidt angår hegning imod de ved den nord-syd gående hovedfærdselsvej liggende grønne arealer henvises også til punkt k).  

Kommunalbestyrelsen skal være berettiget til at give tilladelse til, at ejerne – bortset fra nedennævnte tilfælde – bliver fritaget for at opsætte hegn mod vej. I forhold til Lyngby-Taarbæk Kommune har ejerne fuld hegnspligt, hvorimod pligten mellem naboparceller fordeles efter lovgivningens almindelige regler. 

I haverne må pil, poppel og bævreasp kun plantes efter indhentet tilladelse fra kommunalbestyrelsen og under ingen omstændigheder i skel eller så nær ved skel, at de kan blive til gene for naboerne. 

Plantning af træer med dybtgående rødder i deklarationsarealet matr. nr. 17 bf og 17 bg Kgs. Lyngby langs Hvidegårdsparken, hvor Gentofte Kommunes 800 mm hovedvandledning er beliggende, må kun foretages efter forud indhentet tilladelse hos Gentofte Kommune. 

g)     Vedligeholdelse og renholdelse, herunder snekastning og grusning i glat føre, af de med gul farve viste stier, påhviler ejerne af samtlige parceller inden for udstykningsområdet og foranlediges udført af den i punkt l) nævnte grundejerforening. Udgifterne til udførelse af de nævnte arbejder fordeles på samtlige parceller med én part pr. parcel. 

Såfremt vedligeholdelsen og renholdelsen af stierne ikke sker på en efter kommunens skøn tilfredsstillende måde, er kommunen berettiget til at udføre vedligeholdelsen og renholdelsen for grundejernes regning og opkræve udgifterne hos grundejerforeningen, respektive de enkelte grundejere, der hæfter solidarisk. 

h)     Den del af ejendommene, der ikke bebygges, skal anlægges som have og skal fremtidig holdes i en ordentlig stand, alt på en sådan måde, at det til enhver tid kan godkendes af kommunalbestyrelsen. Skæmmende og ildelugtende affaldsbunker må ikke forefindes på ejendommene. I øvrigt må affaldsbunker kun indeholde haveaffald og må ikke anbringes nærmere skel end 3 meter. På ejendommene må ud over haveaffald ikke forefindes oplag af nogen art. Om fornødent kan kommunen på vedkommende ejers regning foretage slåning, rensning eller anden vedligeholdelse af en parcel, som ved ukrudt, frøspredning eller på anden måde er til ulempe for ejerne af naboparcellerne. 

Ethvert dyrehold ud over almindelig stuedyr skal godkendes af kommunalbestyrelsen, der ganske forbeholder sig sin ret til at nægte godkendelse. 

i)       Ejerne er forpligtet til at påbegynde permanent og servitutmæssig bebyggelse snarest muligt. For så vidt der ikke er påbegyndt bebyggelse inden udløbet af 2 år fra ejendommenes første overtagelse at regne, eller hvis påbegyndt byggeri ikke fremmes uden unødigt ophold, er kommunen berettiget til uden forudgående varsel at fordre de pågældende ejendomme tilbageskødet alene mod tilbagebetaling af den oprindelige grundkøbesum med fradrag af eventuelle prioriteter, som overtages eller indfries i den udstrækning, deres samlede pålydende inklusive renter ikke overstiger købesummens størrelse. Såfremt parcellerne måtte være behæftet herudover, er sådanne prioriteter kommunen uvedkommende, og disse bliver på kommunens forlangende at aflyse fra tingbogen. Kommunen bærer omkostningerne ved et eventuelt tilbagekøb. 

j)      De på parcellerne opførte huse må kun benyttes til beboelse, dog skal det være beboerne tilladt at have privatkontorer, atelierer, konsultationsværelser, tegnestuer og lignende, som almindeligvis forefindes i beboelsesejendomme eller parcelhuse, når det efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske, uden at ejendommenes karakter af beboelsesejendomme forandres, eller kvarterets præg af villa- og beboelseskvarter brydes, samt uden at det medfører ulemper for de omboende. Kommunen forbeholder sig i så tilfælde at kræve anlagt et passende antal parkeringspladser på privat grund. Ingen skiltning på nogen ejendom må finde sted uden grundejerforeningens og kommunalbestyrelsens godkendelse. 

k)     Det på ejendommene med grøn farve viste 3,5 m. brede grønne areal beliggende mellem vejgrænsen for de nord-syd gående hovedfærdselsvej og byggelinien ved denne vej skal anlægges af ejerne af parcellerne efter en af kommunalbestyrelsen godkendt plan, i hvilken forbindelse særligt bemærkes, at selv om dette grønne bælte matrikulært henhører under de respektive grunde, vil der ikke blive givet tilladelse til opsætning af hegn mod vejgrænsen eller i matrikelskel i det grønne bælte, medens grundejerne derimod forpligter sig til at udføre ensartet hegning i en afstand af 5 meter fra vejgrænsen, hvilket hegn skal godkendes af kommunalbestyrelsen såvel med hensyn til højde som materiale og udseende. 

Det grønne areal på hver ejendom skal vedligeholdes og renholdes af ejerne på en efter kommunalbestyrelsens skøn tilfredsstillende måde. Finder kommunalbestyrelsen, at det grønne areal henligger i skæmmende, forsømt eller uordentlig tilstand, kan kommunalbestyrelsen lade de fornødne arbejder udføre på ejerens regning. 

l)       Parcelejerne forpligter sig til at danne og være medlem af Hvidegårdens Grundejerforening, der repræsenterer samtlige grundejere inden for området. Som medlemmer af grundejerforeningen er ejerne pligtige til efter foreningens lovligt vedtagne love at svare kontingent bl. a. til vej- og stivedligeholdelse, vejbelysning, renholdelse af veje og stier og i øvrigt enhver form for bidrag af afgifter til det offentlige vedrørende de faste ejendomme, alt i det omfang, sådanne afgifter og bidrag måtte kunne opkræves hos grundejerforeningen på medlemmernes vegne. Afgifter, hvis størrelse alene er afhængige af de enkelte medlemmers forbrug og ønsker, kan ikke opkræves gennem grundejerforeningen. 

m)   Det skal være tilladt at opføre de nødvendige transformerstationer og gastrykregulatorstationer af højst 20 m2 bebygget areal og ikke over 3 meters højde. Disse bygninger kan opføres i naboskel. Det skal endvidere være tilladt at opføre andre for den offentlige forsyning nødvendige anlæg. 

n)     Servitutattester kan kun udstedes af kommunalbestyrelsen. Betalingen herfor udgør det til enhver tid i begningsreglementet fastsatte gebyr. 

o)     Påtaleretten for nævnte servitutter tilkommer alene Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen kan også alene og med bindende virkning for samtlige grundejere indrømme mindre betydende lempelser i foranstående bestemmelser. Dispensation med hensyn til afstand fra naboskel kan dog ikke indrømmes uden naboens tilladelse.  

Med hensyn til de ejendommene påhvilende servitutter og andre byrder henvises et ejendommenes blade i tingbogen.

 

Kongens Lyngby, den 27/10- 1988. 

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse 

Kai Aage Ørnsskov / H. Moltke 

Hvad angår senere påtegninger på deklarationen henvises til de enkelte ejendommes blade i tingbogen.

 

Tilbage

Siden er opdateret 15-05-2006